Skip to main content

Wat doen wij

Mensenhandel speelt zich af op het snijvlak van zorg en veiligheid waarbij er vaak sprake is van een stapeling van problemen. Slachtoffers van mensenhandel krijgen in Nederland te maken met allerlei complexe procedures.

Om slachtoffers mensenhandel adequaat te begeleiden, is specifieke kennis nodig voor wat betreft het strafrechtelijke en vreemdelingrechtelijke traject, maar ook op het gebied van psychosociale begeleidingsmogelijkheden bij mensenhandel gerelateerde problematieken.

Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland is, namens de twaalf gemeenten, een zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel werkzaam die kennis heeft van bovengenoemde zaken.

Doel Zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel

Coördinatie

De kerntaak van een zorgcoördinator mensenhandel is ervoor te zorgen dat slachtoffers van mensenhandel adequate (na)zorg, opvang en begeleiding ontvangen. Dit betekent het coördineren van het proces en het monitoren van het hulpverleningstraject. De positie van het slachtoffer staat hierin centraal. 

Kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering

Mensenhandel is vaak nog een (te) onbekend onderwerp bij ketenpartners. Door middel van voorlichtingen, presentaties en trainingen, adviseren en informeren heeft de zorgcoördinator een belangrijke taak om kennis en deskundigheid bij andere professionals en organisaties te bevorderen.

Signalering

De hulpverlening aan slachtoffers verloopt aanzienlijk beter als er een zorgcoördinator in de regio is. Partners in het veld hebben niet altijd voldoende expertise om signalen van mensenhandel te herkennen of weten niet hoe de route loopt in het melden van de signalen. Een zorgcoördinator kan hierin informeren en adviseren. Deze kan signalen verzamelen, deze bundelen en doorzetten.  

Samenwerking

De zorgcoördinator heeft contacten en samenwerkingsverbanden met een breed netwerk van diverse relevante ketenpartners en andere stakeholders. De zorgcoördinator zorgt voor overleg, informatiedeling en rapportages. Belangrijke relaties zijn gemeenten, zorginstellingen, organisaties werkzaam met migranten, organisaties werkzaam met ongedocumenteerden, advocatuur, politie, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koninklijke Marechaussee en diverse ministeries.

Agendering en belangenbehartiging

Positieverbetering is een belangrijk onderdeel binnen de werkzaamheden van een zorgcoördinator. Signalen worden gedeeld, knelpunten worden benoemd en er wordt gestreefd om zaken op de (politieke) agenda te krijgen om tot oplossingen en vooruitgang te komen. Dit gebeurt zowel op lokaal, regionaal, landelijke als internationaal niveau.