Skip to main content

Levensloopaanpak

Er is in de maatschappij een kleine groep mensen met ernstige problemen, die een hoog veiligheidsrisico voor zichzelf en de samenleving vormen. Het gaat dan om mensen die veel overlast veroorzaken en problemen hebben op meerdere leefgebieden. Vaak laten ze gewelddadig, agressief of gevaarlijk gedrag zien. Dit gedrag ontstaat meestal door een psychische of psychiatrische aandoening, een verslaving, een licht verstandelijke beperking of een combinatie daarvan. Deze personen zijn vaak bekend bij de Zorg- en Veiligheidshuizen. Er is hulpverlening betrokken, maar de zorgen blijven bestaan.

Wat is het doel?

In de Levensloopaanpak werken professionals intensief samen in de ondersteuning en zorg aan cliënten die gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychische stoornis en/of een verslaving en/of een verstandelijke beperking. Cliënten zonder een strafrechtelijke titel, maar waarbij in de begeleiding forensische expertise nodig is. Het doel van de Levensloopaanpak is een betere kwaliteit van leven voor de cliënt en de overlast voor de maatschappij verminderen.

Bij de Levensloopaanpak zijn onder andere de Zeeuwse gemeenten, politie, Emergis, Openbaar Ministerie, de Zeeuwse VG-aanbieders en de reclasseringsorganisaties als kernpartners betrokken. Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland heeft, als centrale plek waar de verschillende netwerkpartners samenkomen, een essentiële rol binnen de Levensloopaanpak. De procesregisseur van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland organiseert en coördineert de inclusietafel c.q. het triage-overleg met de kernpartners om aanmeldingen te toetsen.

Wie komt in aanmerking voor de Levensloopaanpak?
  • Personen (18+) die agressief en/of gevaarlijk gedrag (dreigen te) vertonen als gevolg van een psychische aandoening en/of een (licht) verstandelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel.
  • Er is sprake van gevaarlijk gedrag richting anderen/samenleving of een aantoonbaar hoog risico op dit gedrag.
  • Er is sprake van langdurige, terugkerende en moeilijk beheersbare (multi-) problematiek die onvoldoende in bestaande zorg- en begeleidingssystemen te beheersen valt.
  • Mede door de dominante gedragsproblematiek is er behoefte aan een structurerende behandeling, begeleiding en begrenzing; bij voorkeur ambulant.
  • Er is of was sprake van een rechterlijke machtiging of strafrechtelijke titel naar aanleiding van het gevaarlijke gedrag richting anderen/samenleving.
  • Er is een risico dat er zonder een sluitend aanbod van ambulante intensieve zorg, passende ondersteuning of huisvesting een grotere kans is op herhaling van het gevaarlijke gedrag dat onlosmakelijk verband houdt met de psychische aandoening, de (licht) verstandelijke beperking en/of niet aangeboren en slechts met dwang te beheersen valt.

Kenmerkend voor de Levensloopaanpak is de langdurige en doorlopende (domeinoverstijgende) betrokkenheid bij een cliënt. Onderdeel van de Levensloopaanpak is een casemanager levensloop en een levensloopteam, dat multidisciplinair en ambulant werkt. Het levensloopteam schrijft, onder regie van het Zorg- en Veiligheidshuis, een trajectplan. Daarin wordt ver vooruit gekeken en de plannen voor langdurige zorg worden beschreven. De casemanager levensloop is het eerste aanspreekpunt voor zowel de cliënt, diens naasten als voor de professionals die betrokken zijn bij het integrale trajectplan. De casemanager levensloop blijft betrokken op de momenten dat de cliënt ambulante begeleiding ontvangt, tijdelijk klinisch is opgenomen of tijdelijk in detentie zit. Zo wordt voorkomen dat de begeleiding onderbroken wordt als de situatie van de cliënt wijzigt of het kader voor de geboden zorg/begeleiding (zorg, sociaal domein, straf) door omstandigheden wijzigt. Juist op die overgangsmomenten is coördinatie en regie belangrijk om de kwaliteit van leven voor de cliënt te verbeteren en om zoveel mogelijk escalatie en onveiligheid te voorkomen.

De procesregisseur van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland monitort de voortgang van de afspraken, in samenwerking met de casemanager levensloop. Indien er knelpunten worden gesignaleerd in de ondersteuning op één van de levensgebieden, neemt het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland de regie om samen met de partners tot een oplossing te komen.