Skip to main content

Integrale procescoördinatie

Sinds 2015 werkt het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland volgens de integrale procescoördinatie (IPC) in plaats van de verschillende doelgroepgerichte overleggen.

De basis van IPC als werkwijze van de Nederlandse veiligheidshuizen is gelegd in het landelijk kader Veiligheidshuizen uit 2013 en betekent een overgang van doelgroepgericht naar integraal werken. IPC waarborgt een betere samenwerking tussen zorg en strafrecht en maakt kortere lijnen tussen alle ketenpartners mogelijk. Bovendien wordt voldaan aan het uitgangspunt van het Rijk dat regionale coördinatie plaatsvindt in een zorg- en veiligheidshuis.

Er is sprake van een gezamenlijke aanpak van straf, zorg en bestuur, waarbij het Veiligheidshuis Zeeland de regie heeft in de meest complexe zaken. Naast de individuele benadering van de betrokken cliënt wordt zijn/haar gezinsachtergrond daadwerkelijk bij het proces betrokken om de multiproblematiek op te lossen en ook om te voorkomen dat er ‘besmetting’ – en dus nog meer overlast en kosten voor de samenleving – plaatsvindt.

Sommige meldingen zijn enorm complex en kunnen niet door slechts één partner worden behandeld. Er is dan sprake van:

  • meerdere problemen op verschillende vlakken;
  • meer partners die nodig zijn om tot een effectieve aanpak te komen;
  • veel impact op het gezin en de omgeving.

Los van bovengenoemde criteria komt een casus ook voor IPC in aanmerking als er sprake is van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak. De integrale procescoördinatoren screenen alle aanmeldingen op basis van bovenstaande criteria. Na elke aanmelding wordt een terugkoppeling verstuurd naar de professional met de boodschap of de casus wel of niet wordt opgepakt. De beschikbare informatie wordt door de procescoördinator in kaart gebracht, waarbij verificatie plaatsvindt bij de justitiële en zorgpartners in het Zorg- en Veiligheidshuis. Gezamenlijk wordt met de betrokken professionals een probleembepaling gemaakt en een plan opgesteld, waarin de mogelijkheden van zowel de justitiële keten als de zorgketen zo goed mogelijk op elkaar worden aangesloten. Het plan wordt uitgevoerd door de betrokken professionals. De procescoördinator is verantwoordelijk voor de monitoring van de uitvoering en stelt zo nodig het plan bij. De casus wordt afgesloten en afgeschaald naar het lokale veld zodra dit mogelijk is.

Integraal procescoördinator Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland:

“In het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland leg ik vanuit mijn functie verbinding tussen organisaties die betrokken zijn bij de meest complexe casuïstiek van Zeeland. In situaties waarin organisaties de onmacht voelen van de beperkingen van hulpverlening, politie-inzet en justitiële maatregelen ga ik samen met hen op zoek naar mogelijkheden, zodat een veiligere situatie voor de persoon in kwestie, maar ook voor de omgeving/samenleving wordt gerealiseerd. Het antwoord is niet altijd voorhanden en niet alle situaties zijn op te lossen, maar door in contact te zijn met alle betrokken professionals wordt het hoogst haalbare bereikt. Samen met de netwerkpartners de verantwoordelijkheid oppakken in deze casuïstiek geeft mij een gevoel van meerwaarde voor de maatschappij. Niet altijd op de voorgrond en zichtbaar voor burgers, maar zeker aanwezig.”

Naast procesregie geven de procescoördinatoren uitvoering en inhoud aan het stroomlijnen van (domeinoverstijgende) afstemming. Tijdens zogenoemde afstemmingsoverleggen wordt ingezet op het verbinden van de betrokken partijen en het maken van samenwerkingsafspraken waarmee een integrale samenwerking wordt bereikt. Het betreft een eenmalig overleg om betrokken partners weer op weg te helpen.