Skip to main content

Wij zijn het Zorg- en Veiligheidshuis

Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis voeren we verschillende taken uit. Vanuit onze kerntaak bieden we Integrale procescoördinatie op het snijvlak van straf, zorg en bestuur.

Als onafhankelijke organisatie brengen we verschillende partijen bij elkaar op neutraal terrein, leggen we verbindingen, maken we afspraken en houden we de regie. Naast onze kerntaak voeren we vijf taken uit in opdracht van de Zeeuwse gemeenten. Dit zijn: Levensloopaanpak, Re-integratie (ex-)gedetineerden, Zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel en daarnaast het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland met als taken ‘Meldpunt niet-acuut’ en ‘Meldpunt Wvggz’.

Onze kerntaken

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland heeft de volgende kerntaken die gebaseerd zijn op het landelijk kader Veiligheidshuizen.

Het voeren van integrale procescoördinatie

De integrale procescoördinator speelt een centrale rol in de coördinatie van complexe casuïstiek en in de communicatie tussen alle partners van het Zorg- en Veiligheidshuis.
De procescoördinator regisseert de complexe samenwerking tussen de partners van organisaties in de domeinen veiligheid, zorg en bestuur. Naast procesregie geven de procescoördinatoren uitvoering en inhoud aan het stroomlijnen van (domeinoverstijgende) afstemming. Tijdens zogenoemde afstemmingsoverleggen wordt ingezet op het verbinden van de betrokken partijen en het maken van samenwerkingsafspraken waarmee een integrale samenwerking wordt bereikt. Het betreft een eenmalig overleg om betrokken partners weer op weg te helpen.

Het functioneren als Informatieknooppunt

Als netwerkorganisatie op het snijvlak van het sociaal, bestuurlijk en justitieel domein heeft het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland een unieke informatiepositie en vormt hiermee een knooppunt tussen de ketenpartners.

Het faciliteren van samenwerking tussen de ketenpartners

Korte lijnen tussen professionals van verschillende organisaties zijn essentieel om tot een goede samenwerking te komen. Daarom staat het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland letterlijk open voor anderen. Partners kunnen elkaar op een neutrale locatie ontmoeten, vergaderen, werken en zich zelfs vestigen.

Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland

De Zeeuwse gemeenten hebben tevens de uitvoering van het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland ondergebracht. Maakt u zich zorgen over het gedrag van iemand in uw omgeving? Doe dan een melding bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland. De medewerkers van het meldpunt kijken samen met u wat er nodig is en geven advies.

Gemeentelijke opdrachten

Naast de kerntaken heeft het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland van de Zeeuwse gemeenten de volgende opdrachten gekregen:

Levensloopaanpak

Uitvoeren van de coördinatie van de Ketenveldnorm is een “Levensloopaanpak” is om de aansluiting in de zorg voor forensische patiënten naar de reguliere zorg te verbeteren. De monitoring op het trajectplan wordt gedaan door de integrale procescoördinator van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.

Coördinatie re-integratie (ex-)gedetineerden

Uitvoeren van de coördinatie van re-integratie (ex-)gedetineerden zodat we een goed overzicht krijgen van alle Zeeuwse gedetineerden, kunnen we een betere inschatting maken of hulp gewenst is wanneer een gedetineerde vrijkomt en kunnen we bepalen welke partner hiervoor het meest geschikt is.

Zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel

Uitvoeren van zorgcoördinatie slachtoffers mensenhandel is er om ervoor te zorgen dat slachtoffers van mensenhandel adequate (na)zorg, opvang en begeleiding ontvangen. Dit betekent het coördineren van het proces en het monitoren van het hulpverleningstraject. De positie van het slachtoffer staat hierin centraal.