Skip to main content

Onze kerntaken

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland heeft drie kerntaken die gebaseerd zijn op de landelijke taken: het faciliteren van samenwerking tussen ketenpartners, het functioneren als informatieknooppunt en het voeren van integrale procescoördinatie.

Integrale procescoördinatie

Sinds 2015 werkt het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland volgens de integrale procescoördinatie (IPC) in plaats van de verschillende doelgroepgerichte overleggen. De basis van IPC als werkwijze van de Nederlandse veiligheidshuizen is gelegd in het Landelijk Kader Veiligheidshuizen uit 2013 en betekent een overgang van doelgroepgericht naar integraal werken. IPC waarborgt een betere samenwerking tussen zorg en strafrecht en maakt kortere lijnen tussen alle ketenpartners mogelijk. Bovendien wordt voldaan aan het uitgangspunt van de Rijksoverheid dat regionale coördinatie plaatsvindt in een zorg- en veiligheidshuis.

Er is sprake van een gezamenlijke aanpak van straf, zorg en bestuur, waarbij het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland de regie heeft in de meest complexe zaken. Naast de individuele benadering van de betrokken cliënt wordt zijn/haar gezinsachtergrond daadwerkelijk bij het proces betrokken om de multiproblematiek op te lossen en ook om te voorkomen dat er ‘besmetting’ – en dus nog meer overlast en kosten voor de samenleving – plaatsvindt.

Informatieknooppunt

Jaarlijks ontvangt het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland vele soorten meldingen van ketenpartners en gemeenten over uiteenlopende casussen. We registreren en routeren deze meldingen en waar nodig triageren we de meldingen met onze partners. Tijdens deze triage bespreken we welke organisatie het meest geschikt is om een casus op te pakken. We geven advies over de aanpak en ook later zijn onze experts altijd te consulteren.

Faciliteren van samenwerking

Korte lijnen tussen professionals van verschillende organisaties zijn essentieel om tot een goede samenwerking te komen. Daarom staat ons huis letterlijk open voor anderen. In ons gebouw in Middelburg kunnen onze partners op een neutrale locatie elkaar ontmoeten, vergaderen, werken en zich zelfs vestigen. Naast deze fysieke samenwerking, bieden we secretariële ondersteuning bij casusoverleggen van onze ketenpartners, nemen we (nieuwe) initiatieven tot samenwerking en zijn we betrokken bij actuele thema’s.