Skip to main content

Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland 2021-2025

Onze doelstellingen liggen in lijn met de landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024:

  • Ons huis blijft op orde.
  • We houden een sterkte verbinding met de omgeving.
  • We zijn goed zichtbaar voor onze partners.
  • We blijven actief op actuele thema’s en ontwikkelingen.

Huis op orde

Ons huis staat stevig en is voorbereid op maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen. We zijn flexibel en kunnen creatief met deze ontwikkelingen omgaan zonder dat deze onze dagelijkse werkzaamheden beïnvloeden. Een van onze kerntaken is adequaat, veilig en privacyproof kennisdelen over casussen met diverse partijen. We maken daarom gebruik van o.a. een ondersteunend ICT-systeem, aansluitdocumenten, werkprocesbeschrijvingen en de samenwerkingsovereenkomst. Deze zaken moeten constant onder de aandacht blijven en dus altijd op de agenda staan. Zeker in het dynamische veld waar het Zorg- en Veiligheidshuis zich in bevindt.

Sterke verbinding met de omgeving

We bieden letterlijk en figuurlijk een plek waar organisaties bij elkaar komen om complexe problematiek te bespreken. In de verbinding met de omgeving staan de relaties met sociale wijkteams, Veilig Thuis en de ZSM-tafel, de afdoeningstafel van het Openbaar Ministerie, centraal. We maken duidelijke afspraken over de samenwerking, we zijn op de hoogte van elkaars doelen en taken en weten zo de juiste raakvlakken te vinden. Evalueren over de samenwerking wordt steeds belangrijker waarbij we bespreken hoe we de samenwerking kunnen optimaliseren. De rol en de toegevoegde waarde van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland wordt hierdoor duidelijk.

Het is belangrijk dat we elkaar blijven vinden en onze samenwerking, op basis van bestaande casuïstiek, bespreken. Dit doen we door regelmatig te evalueren met partners, het benoemen van verbeterpunten en hierop actie te ondernemen. Eveneens heeft iedere partner, die zich verbonden heeft aan het Zorg- en Veiligheidshuis onze samenwerkingsovereenkomst getekend.

Operationeel Specialist van districtsrecherche Zeeland bij Politie Zeeland-West-Brabant:
“Ik denk dat het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland van grote toegevoegde waarde is voor de politie en dat wordt steeds vaker onderkend/ontdekt, ook door politiemensen. Als politie zijn we vaak repressief bezig en we zorgen voor veiligheid in crisissituaties. In of middels het Zorg- en Veiligheidshuis pogen we met de ketenpartners te voorkomen dat zaken uit de hand lopen en ontsporen, maar juist voor veiligheid en stabiliteit te zorgen voor langere tijd. Het is niet altijd eenvoudig en soms hebben we ook geen succes met de ketenaanpak, maar er zijn vele successen, waardoor we als politie in díé zaken niet meer op hoeven te treden.
Een goed werkend Zorg- en Veiligheidshuis draagt daarom ook bij aan het beheersbaar houden van crisissituaties in de politiepraktijk. Ik vind dan ook dat het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland in de afgelopen jaren zijn waarde bewezen heeft en vaste voet aan de grond heeft gekregen in de Zeeuwse samenleving”.

Zichtbare partner

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland is sinds 2009 actief, maar nog niet altijd worden we (op tijd) gevonden. Ook komt het voor dat we moeten uitleggen wat onze toegevoerde waarde is. We willen beter zichtbaar zijn voor onze partners en de politiek, door hen te laten zien wat we voor cliënten kunnen betekenen. Daarnaast willen we meer bekendheid genereren bij regionale zorgopleidingen en kennis uitwisselen met andere veiligheidshuizen. Door succesvolle maar ook minder succesvolle casussen goed bij te houden en deze zowel intern als extern zichtbaar te maken, versterken we onze positie als betrouwbare en waardevolle netwerkorganisatie.

Participeren bij thema’s en ontwikkelingen

De medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland weten wat er in Zeeland speelt en welke thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid actueel zijn. Voorbeelden van actuele thema’s zijn ‘personen met verward gedrag’, ‘privacy’, ‘radicalisering’, ‘mensenhandel’ of ‘Wvggz’. We zorgen dat deze thema’s bij onze partners op de agenda komen en zoeken hierin samenwerking.