Skip to main content

Disclaimer en privacy

Hoewel bij de samenstelling van deze website de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze website.

Privacyverklaring

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, dus met informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens en privacy van burgers is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er zijn ook bijzondere wetten die de bescherming van persoonsgegevens bij bijvoorbeeld de politie en justitie regelen. Voor de uitwisseling van gegevens binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland hebben de partners een specifiek privacyprotocol vastgesteld.

Doel verwerking persoonsgegevens

In het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland werken organisaties samen om complexe problematiek van burgers aan te pakken. Dit doen ze om overlast, geweld en criminaliteit terug te dringen en om burgers de juiste hulp te bieden. Om dit doel te bereiken wisselen deze organisaties(*) persoonsgegevens met elkaar uit.

In het kader van deze samenwerking verwerkt het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland persoonsgegevens om zijn taken uit te voeren, door bijvoorbeeld gegevens in een registratiesysteem bij te houden. Verder controleren wij of betrokkenen misschien al in een ander Zorg- en Veiligheidshuis in Nederland besproken worden. Als dit zo is, dan nemen we contact op met het andere Zorg- en Veiligheidshuis en stemmen we af hoe we de casus het beste kunnen behandelen.

Uitwisseling van gegevens

Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met de andere organisaties die aangesloten zijn bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland. Hiervoor werken wij conform ons Privacy Protocol.

Beveiliging persoonsgegevens

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens, conform de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van toepasselijke wetgeving is vereist. Persoonsgegevens worden uiterlijk binnen een jaar na het besluit tot afschaling vernietigd.

Uw rechten

De AVG geeft u een aantal rechten. Dit zijn:

  • Weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • Uw persoonsgegevens laten corrigeren (artikel 16 AVG).
  • Uw persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk) (artikel 17 AVG).
  • Een beperking van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 18 AVG).
  • Bezwaar maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG).


Uw verzoek moet voldoende persoonsgegevens bevatten om vast te stellen over welke persoon het gaat. Hiervoor is een combinatie van voor- en achternaam en geboortedatum of adres nodig. Daarnaast moet duidelijk zijn wat het verzoek is: inzage, correctie, verwijdering, beperking of bezwaar. Verder hebben we contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) van u nodig om u te informeren over de afhandeling van het verzoek. U kunt een voorbeeldbrief gebruiken, deze vindt u hier. Het verzoek kunt u indienen bij de directeur van het Zorg- en Veiligheidshuis door een e-mail te sturen naar secretariaat@veiligheidshuiszeeland.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland

T.a.v. directeur B. Vanassche
Vrijlandstraat 33b
4337 EA Middelburg

Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link: Een tip of klacht indienen bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het Zorg- en Veiligheidshuis? Neem dan contact op met het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland door te bellen naar 0118 – 42 04 10 of een e-mail te sturen naar secretariaat@veiligheidshuiszeeland.nl.

* De volgende partijen werken samen in het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland: gemeente Borsele, gemeente Goes, gemeente Hulst, gemeente Kapelle, gemeente Middelburg, gemeente Noord-Beveland, gemeente Reimerswaal, gemeente Schouwen-Duiveland, gemeente Sluis, gemeente Terneuzen, gemeente Tholen, gemeente Veere, gemeente Vlissingen, Openbaar Ministerie, Politie Eenheid Zeeland-West-Brabant, district Zeeland, Maatschappelijk Werk Walcheren, Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Oosterschelderegio, GGD Zeeland, Veilig Thuis Zeeland, GGZ Emergis, Jeugdbescherming west Zeeland, Reclassering Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Penitentiaire Inrichting Middelburg, Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Zuidwest Nederland, Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering, Mozaik/Pameijer, Hulst voor Elkaar, Aan-Z, Orionis Walcheren, Stichting Tragel, Stichting Halt, William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, Stichting Zeeuwse Zorgschakels, Stichting Zeeuwse Gronden, samenleving en participatie, CZW Bureau, Gors, ’s Heeren Loo, Zuidwester, Philadelphia. Daarnaast werken wij op incidentele basis samen met andere partijen die noodzakelijk zijn in de aanpak van de problematiek. Denk hierbij aan gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang en huisvestingsorganisaties.