Veiligheidshuis Zeeland

In het Veiligheidshuis Zeeland zijn de justitiele keten en de zorg-en welzijnsketen fysiek aan elkaar gekoppeld, om op een zo effectief mogelijke wijze criminaliteit, recidive en overlast tegen te gaan en daarmee de (sociale) veiligheid in Zeeland te verhogen. Het Veiligheidshuis is niet een inlooploket of een rechtbank- onderdeel.
Het is een innovatieve vorm van samenwerking.

Uitgangspunt voor de samenwerking tussen de ketenpartners is het leveren van maatwerk door voor elke in het Veiligheidshuis besproken casus een persoonsgerichte aanpak vast te stellen.
Bij die persoonsgerichte aanpak wordt de omgeving betrokken (een gezin, een plan). De beschikbare informatie wordt gebruikt om een zo sluitend mogelijk plan te maken, gericht op ondermeer de volgende doelgroepen:

  • jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie, justitie;
  • veelplegers (meer-en minderjarigen);
  • plegers van huiselijk geweld;
  • slachtoffers

Doelgroepen kunnen uiteraard uitgebreid worden, met inachtneming van de capaciteit en de visie van het Veiligheidshuis Zeeland.

De krachten van verschillende partners worden gebundeld in een daadwerkelijke samenwerking en in een gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Er  wordt regie gevoerd op een efficiënte samenwerking tussen organisaties, waardoor wordt voorkomen dat gezinnen benaderd worden door een veelvoud aan zorgverleners die allemaal uitsluitend hun eigen taak uitvoeren. Daarnaast wordt voorkomen dat organisaties langs elkaar heen werken of niet op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid bij een casus. Het zorgt voor afstemming van ieders activiteiten in een casus.